Young couple relaxing near a carousel wearing t-shirts

Young couple relaxing near a carousel wearing t-shirts